Love always wins

Location — The Kyiv Sea (The Kiev Reservoir)
It was the hottest autumn ever! 29 degrees celsius in September — Wo-hoo
DSC_7931 DSC_7962 DSC_8002 DSC_8020 DSC_8040 DSC_8060 DSC_8070 DSC_8082 DSC_8088 DSC_8112 DSC_8118 DSC_8125 DSC_8128 DSC_8137 DSC_8183 DSC_8189 DSC_8193 DSC_8212 DSC_8218 DSC_8228 DSC_8241 DSC_8255 DSC_8257 DSC_8274 DSC_8279 DSC_8293 DSC_8300 DSC_8304 DSC_8311 DSC_8323 DSC_8330 DSC_8336 DSC_8357 DSC_8361 DSC_8364 DSC_8368 DSC_8371 DSC_8372 DSC_8382 DSC_8395 DSC_8401 DSC_8409 DSC_8414 DSC_8422 DSC_8424 DSC_8437 DSC_8445 DSC_8454 DSC_8457 DSC_8460 DSC_8472 DSC_8478 DSC_8486 DSC_8493 DSC_8529 DSC_8533 DSC_8542 DSC_8554 DSC_8561 DSC_8565 DSC_8568 DSC_8579 DSC_8585 DSC_8591 DSC_8594 DSC_8598 DSC_8600 DSC_8616 DSC_8618